3 december 2017

POPE DECLARES TROUBLING INTERPRETATION OF A.L. ‘AUTHENTIC MAGISTERIUM’

by Church Militant  •  December 2, 2017.

A direct contradiction of Canon 915

Church Militant is confirming that Pope Francis has officially approved the interpretation of Amoris Laetitia that opens Holy Communion to the divorced and civilly remarried in some instances, directly contradicting Canon 915 of the Code of Canon Law, arguably making this interpretation binding on the consciences of the faithful.

 

VERTALING 

De nieuwssite Church Militant schrijft dat Franciscus officieel de interpretatie van Amoris Laetitia heeft goedgekeurd die in sommige gevallen de toegang tot de Heilige Communie opent voor mensen die gescheiden en burgerlijk hertrouwd zijn. Op deze manier probeert hij deze interpretatie bindend te maken voor het geweten van de gelovigen. Deze interpretatie is echter rechtstreeks in tegenspraak met Canon 915 van het Wetboek van Canoniek Recht.

In een pauselijk Rescript verstuurd op 5 juni 2017 ex Audientia Sanctissimi aan Pietro Kardinaal Parolin en zojuist vrijgegeven door het Vaticaan in de Acta Apostolicae Sedis, heeft Franciscus zowel de privé-brief die hij geschreven heeft op 5 september 2016 aan Sergio Alfredo Fenoy, de afgevaardigde van de bisschoppenconferentie van Argentinië, als de Criterios Basicos para la aplicación del capitulo VIII de Amoris laetitia (Basiscriteria voor de toepassing van hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia), uitgegeven door de bisschoppen van de pastorale regio van Buenos Aires, verheven tot het niveau van het “authentiek magisterium”.

De richtlijnen van de Bisschoppen van Buenos Aires veroorzaakten vorig jaar controverses omdat het de Apostolische Exhortatie van de Paus zo interpreteerde dat de toegang tot de Heilige Communie in bepaalde gevallen toegestaan mocht worden aan mensen die leven in ongeldige verbintenissen en die met volle wil seksueel contact hebben met elkaar. In de brief van de Paus van 5 september aan de Bisschoppen prees hij hun interpretatie.

“Het document is erg goed en verklaart de betekenis van hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia volledig,” zei hij en voegde eraan toe: “Er zijn geen andere interpretaties.”

Volgens deskundigen die door Church Militant zijn geraadpleegd, kan het belang van het officiële besluit van de Paus om de documenten waarnaar verwezen wordt tot het niveau van “authentiek magisterium” te verheffen en hun publicatie te verordenen in de Acta Apostolicae Sedis niet onderschat worden. (De Acta Apostolicae Sedis is het officiële register van de Heilige Stoel, een compendium van decreten, encyclieken, benoemingen en andere officiële handelingen van de Heilige Stoel.) De afgifte van het besluit door middel van een Rescriptformulier brengt een einde aan de discussie over de officiële en precieze interpretatie die door de bisschoppelijke hiërarchie aan Amoris Laetitia moet worden gegeven.

De niet-officiële Engelse vertaling van het Rescript gemaakt door Church Militant luidt als volgt:

De Paus beslist dat de twee Documenten die aan [dit Rescript] voorafgaan, bekend moeten worden gemaakt door publicatie op de Vaticaanse website en in de Acta Apostolicae Sedis, als zijnde authentiek Magisterium.

Het gebruik door de Paus van de term ‘authentiek Magisterium’ wordt gekwalificeerd als “zeer verontrustend” door een expert die door Church Militant geraadpleegd werd over deze ontwikkeling. Een dergelijk taalgebruik wordt namelijk voornamelijk gebruikt bij het strikt categoriseren van doctrines die betrekking hebben op geloof of moraal, en dus niet alleen maar op kerkelijke discipline. Daarom beweren sommigen dat Paus Franciscus een “achterdeur” gebruikt om de graad van autoriteit te verhogen van iets wat haar verdedigers beschreven hadden als slechts een nieuwe “pastorale” discipline bedoeld om gescheiden en hertrouwde mensen in te begeleiden in hun onderscheiding over de vraag of zij de Heilige Communie kunnen ontvangen ondanks het feit dat zij more uxorio hebben geleefd (als man en vrouw).

Artikel van Church Militant: “BREAKING: Pope Declares Troubling Interpretation of AL ‘Authentic Magisterium
Vertaling door Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum (bron)

 

Advertenties
3 december 2017

De kardinalen Burke, Brandmüller en Müller en de Paus

door Roberto de Mattei
29 november 2017
Tijdens de laatste weken zijn er drie interviews van prominente kardinalen verschenen. Het eerste werd gegeven op 28 oktober 2017 door kardinaal Walter Brandmüller aan Christian Geye en Hannes Hintermeier voor de Frankfurter Algemeine Zeitung; het tweede werd op 14 november gegeven door kardinaal Leo Burke aan Edward Pentin voor de National Catholic Register; het derde met kardinaal Müller verscheen op 26 november in de Corriere della Sera door Massimo Franco.
Kardinaal Brandmüller toonde zijn bezorgdheid over het mogelijk begin van een schisma in de Kerk. “Het feit alleen dat een petitie aan de paus met 870.000 handtekeningen waarin gevraagd wordt om verheldering nog steeds niet beantwoord is en eveneens dat de 50 wetenschappers van  internationale allure nog steeds geen antwoord hebben gekregen, roept vragen op. Dat is echt moeilijk te begrijpen. Het stellen van dubia, dwz twijfels en vragen aan de paus is altijd een normale manier geweest om onduidelijkheden uit de weg te ruimen. Eenvoudig gezegd is de kwestie het volgende: kan iets wat gisteren als zonde beschouwd werd nu goed zijn? Verder hebben we de vraag of er feitelijk handelingen zijn – zoals het de constante leer van de Kerk was – die altijd en in alle omstandigheden moreel laakbaar zijn? Zoals bijvoorbeeld in het geval van het doden van een onschuldig iemand of in het geval van overspel? Daar gaat het om. Als er echt een bevestigend antwoord op de eerste vraag zou komen en een ontkennend antwoord op de tweede, dan zou dat een de facto ketterij zijn, en bijgevolg een schisma. Een splitsing in de Kerk.”
Kardinaal Burke die bevestigde dat hij in voortdurend overleg staat met kardinaal Brandmüller, bracht een nieuwe waarschuwing “over der ernst van de situatie die steeds verergert” en bevestigde opnieuw de noodzaak om licht te werpen op de heterodoxe passages van Amoris Laetitia. Wij worden in feite geconfronteerd met een proces dat een “ondergraving van wezenlijke delen van de Traditie” vormt. “Veel belangrijker dan het morele debat is dat de betekenis van de sacramentele praktijk van de Kerk in toenemende mate wordt uitgehold, vooral wat betreft de biecht en de eucharistie.” De kardinaal richt zich opnieuw tot de paus en tot de hele Kerk als hij benadrukt: “hoe dringend het is voor de paus in de uitoefening van zijn dienstwerk dat hij van de Heer heeft ontvangen, dat hij zijn broeders bevestigt in het geloof in een helder uitspreken van de leer betreffende de christelijke moraal en het belang van sacramentele praktijk van de Kerk.”
Kardinaal Müller van zijn kant bevestigt dat er een gevaar bestaat van een schisma binnen de Kerk en dat de verantwoordelijkheid voor een splitsing niet ligt bij de dubia kardinalen van Amoris Laetitia en ook niet bij de ondertekenaars van de correctio filialis aan paus Franciscus, maar aan de “magische cirkel“ rond de paus die een open en weloverwogen discussie ten aanzien van leerstellige problemen blokkeert die door deze kritieken  worden opgeworpen.
“Let op: als door de Romeinse curie het idee van onrechtvaardigheid wordt gewekt, dan kan dat onvermijdelijk een schismatieke tendens in beweging zetten, die men moeilijk naderhand kan omkeren. Ik geloof dat de kardinalen die hun twijfels ten aanzien van Amoris Laetitia hebben geuit, of de 62 ondertekenaars van een zelfs zeer uitgebreide brief met kritiek aan de paus, gehoord moeten worden en niet weggezet als “farizeeërs” of kankeraars. De enige uitweg uit deze situatie is door een helderen en eerlijke dialoog.” “In plaats daarvan heb ik de indruk dat er in de “magische cirkel” van de paus enkelen zijn die er vooral op uit zijn tegenstanders te verklikken en zo een open en evenwichtige discussie blokkeren. Alle katholieken indelen in de categorieën van “vriend” of “vijand” van de paus, is de meest ernstige schade die ze de Kerk aandoen. Men is stomverbaasd als een bekende journalist er als atheïst op pocht dat paus zijn vriend is; en gelijktijdig een katholiek bisschop en kardinaal zoals ik zwart gemaakt wordt als een tegenstander van de heilige vader. Ik geloof niet dat deze mensen mij lessen hoeven te geven in de theologie over het primaatschap van de paus.”
Volgens zijn interviewer moet kardinaal Müller nog de pijn verwerken van het ontslag van drie medewerkers vlak voor het moment dat hij niet opnieuw benoemd werd als prefect van de Congregatie afgelopen juni. “Zij waren goede en competente priesters die met voorbeeldige toewijding voor de Kerk hadden gewerkt”, is zijn oordeel. “Mensen mogen niet zomaar ad libitum  weggestuurd word zonder ook maar een schijn van procedure, alleen omdat iemand anoniem heeft gerapporteerd dan een van hen wat vage kritiek op de paus zou hebben geuit…..”
Onder wat voor regime worden mensen op deze manier behandeld? Damien Thompson schreef daarover afgelopen juli in The Spectator. Het ontslag van de medewerkers van kardinaal Müller “doet mij denken aan zijn meest autoritaire voorgangers – of inderdaad aan een of andere Latijns-Amerikaanse dictator die de menigten omarmt en reclame maakt voor zijn opzichtig nederige levensstijl, terwijl zijn luitenants in angst leven voor zijn woede-uitbarstingen.” Dit aspect van het pontificaat van paus Franciscus is nu het onderwerp van een boek, dat onlangs werd gepubliceerd met de betekenisvolle titel “De dictator paus” (Papa Dittatore). De auteur is een historicus die in Oxford is opgeleid en die zich verschuilt achter de naam “Marcantonio Colonna”. Zij stijl is sober en goed gedocumenteerd maar zijn aanklachten tegen paus Bergoglio zijn talrijk en stevig. Veel van de elementen die hij heeft onderbouwd in de formulering van zijn aanklachten, zijn bekend, maar wat nieuw is, is de precieze beschrijving van een keten van “historische beelden”: de intrige rond de verkiezing van paus Bergoglio, aangestuurd door de “St. Gallen Maffia”; het gedrag  en de daden van Bergoglio in Argentinië vóór zijn verkiezing; de tegenstand die kardinaal Pell ontmoette nadat hij had geprobeerd een financiële hervorming van de curie door te voeren; de herziening van de Pauselijke Academie voor het leven; de vervolging van de Franciscanen van de Onbevlekte en de onthoofding van de Soevereine Orde van Malta.
De massamedia, die altijd klaar staan om met verontwaardiging te reageren op iedere periode van slecht bestuur en corruptie, zwijgen stil over deze schandalen. De belangrijkste verdienste van deze historische studie is dat ze nu aan het licht gebracht zijn. “Vrees is het belangrijkste kenmerk van de curie onder het bewind van Franciscus samen met onderling wantrouwen”. Het gaat niet alleen om informanten die voordeeltjes zoeken te behalen door privé gesprekken te rapporteren – waar de drie leden uit de staf van kardinaal Müller achter kwamen. In een organisatie waar moreel corrupte mensen door Franciscus op hun plaats zijn gelaten en zijn gepromoveerd, is achterbakse chantage aan de orde van de dag. Een priester in de curie zei ironisch: “Er bestaat een gezegde: dat wat telt is, wie je kent en wat je weet. In het Vaticaan is het nu: “wat je weet telt zwaarder dan wie je kent.”
Het boek van Marcantonio Colonna bevestigt kortom wat het interview van kardinaal Müller onder bedekte termen zegt: het bestaan van een sfeer van spionage en verklikken die de vroegere prefect van de Congregatie voor de geloofsleer toeschrijft een “een magische cirkel”  die de keuzes van de paus bepalen. De historicus uit Oxford beschrijft dit als modus gubernandi van paus Franciscus en vergelijkt die met de autocratische methodes van de Argentijnse dictator Juan Peron van wie de jonge Bergoglio een volgeling was.
Men zou kunnen antwoorden dat nihil sub sole novum (Eccl. 1, 10: er is niets nieuws onder de zon). De Kerk heeft vele andere tekortkomingen in bestuur meegemaakt. Echter, als dit pontificaat inderdaad  een splitsing tussen de gelovigen veroorzaakt, zoals de drie kardinalen benadrukken, dan kunnen de beweegredenen daartoe niet beperkt worden tot de manier van besturen van de paus, maar moeten worden gezocht in iets wat absoluut nog nooit voorgekomen is in de geschiedenis van de Kerk: het losraken van de paus van Rome van de leer van het evangelie die hij krachtens goddelijke opdracht en plicht moet doorgeven en behoeden. Dat is de echte kern van de godsdienstige problemen van onze tijd.
Vertaling: C. Mennen pr, Mennenpr.nl

30 november 2017

Tijdschrift Legioen Kleine Zielen, deel 3: Woord van de Voorzitter

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Woord van de Voorzitter Legioen Kleine Zielen Nederland

Hierbij ontvangt u de derde uitgave (Kerstuitgave) van het tijdschrift van Stichting Legioen Kleine Zielen Nederland en mogen we terugkijken op een geslaagd en gezegend Fatimajaar 2017 met vele positieve reacties op ons nieuwe tijdschrift.

Ook persoonlijk gezien, want in juli hebben we tot onze vreugde een (web)winkel (www.hildegardwinkel.nl) van de H. Hildegard von Bingen van een huisarts uit Huizen mogen overnemen. Echt een grote heilige voor onze tijd.

 s-hildegardisHildegard von Bingen werd in 1098 te Bermersheim, Mainz in de streek van Rheinessen geboren uit een adellijk geslacht. Zij geldt als de eerste vertegenwoordiger van de Duitse middeleeuwse mystiek. Reeds in haar derde levensjaar was ze zozeer doorstraald door een innerlijk genadelicht, dat haar geest onzichtbare en bovennatuurlijke dingen evengoed waarnam als haar lichamelijk oog de uiterlijke en zichtbare dingen. Hildegard ging op vroege leeftijd het klooster in. In…

View original post 1.162 woorden meer

26 november 2017

Boodschap 17-3-1977 & 8-4-1977

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Uit de BOODSCHAP van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen


lkz-website-217 maart 1977

Jezus: “Ik ben even echt in de Eucharistie als Ik was in de brandende braamstruik op de Sinaï. Ik heb Mozes bevolen zijn sandalen uit te doen om Mij te benaderen. Aangegrepen door vrees en eerbied heeft hij zich van zijn schoeisel ontdaan. Ik ben de Liefde in de Heilige Eucharistie; maar Ik ben ook God…altijd! en de mensen benaderen Mij zonder schroom en zonder eerbied.
Tussen de ziel en Mij gaapt er een diepe kloof die alleen de Liefde kan overbruggen: het Eeuwige en het nietige. Mijn kind, mijn Liefde heeft u inzicht gegeven in de ijdelheid en de verwaandheid van die uiterlijke handelingen die Mij beledigen en Mij in Mijn Mystiek Lichaam doen lijden.
Wees een voorbeeld van eerbied bij het ontvangen van Mijn Liefde-sacrament. Compenseer de dwaasheid der mensen door een grotere eerbiedsbetuiging wanneer Ik in u kom. De…

View original post 364 woorden meer

25 november 2017

Benut je tijd en je talenten om goed te doen – Christus Koning

Hoogfeest van Christus Koning

Ezechiël 34, 11-12.15-17. Korintiërs 15, 20-26.28. Matteüs 25, 31-46

Benut je tijd en je talenten om goed te doen – Christus Koning

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden we in de lezingen elk jaar opnieuw meegenomen in dat grootse visioen van het Laatste Oordeel. We worden eraan herinnerd dat alles een einde heeft, de wereld, de tijd, en ook ons eigen leven. Ooit zal Christus zich aan ons tonen, zoals Hij werkelijk is, als Koning van Hemel en aarde. We worden eraan herinnerd dat we dan vóór Hem zullen staan in het volle Licht van Zijn gerechtigheid en waarheid.

In dat Licht zullen we ook onszelf zien zoals we zijn. Alle schijn zal wegvallen, alle hoogmoed en dikdoenerij, en vluchten kan niet meer. Je diepste innerlijk zal open liggen voor Hem en voor jezelf. Het oordeel is te zien als een confrontatie met al het goede en het kwade van je leven. Toch hoeft dat ons niet bang te maken. Wat je in dit leven al hebt berouwd, en waarvoor je vergeving hebt gevraagd, zul je niet meer terugvinden in het oordeel.

Het goddelijk oordeel is heel wat anders dan menselijke rechtspraak. De menselijke rechter zoekt alleen naar het kwaad, naar overtredingen die begaan zijn, en hanteert daarbij het wetboek als maatstaf, een maatstaf die voor iedereen gelijk is. Christus zoekt vooral naar het goede, de diepste intentie van je leven, en hanteert daarbij een maatstaf die voor ieder anders is, namelijk de maatstaf die wij zelf gebruiken voor anderen. ‘Met de maat waarmee gij meet, zult ge gemeten worden’, zegt de Schrift. ‘Oordeelt niet, en ge zult niet geoordeeld worden. Spreek vrij, en ge zult vrijgesproken worden. Wees barmhartig, en ge zult barmhartigheid ondervinden’.

Dat is goddelijke logica, volkomen rechtvaardig, oneindig barmhartig. Als wij aan anderen iets kleins vergeven, zal God ons grote dingen vergeven. Als wij mild oordelen over anderen, zal Hij oneindig mild oordelen over ons. Als wij van onze aardse goederen, van onze tijd en liefde, schenken aan anderen, zal Hij ons daarvoor hemelse rijkdom teruggeven. God laat zich in edelmoedigheid nooit overtreffen.

En er is nog iets anders: de kracht van geloof en gebed. Onderschat die kracht niet. Gebed vanuit sterk geloof kan de wereld veranderen. In de jeugd van mijn ouders was het nog gebruikelijk dat in elk katholiek gezin vader, moeder en de kinderen elke dag op de knieën gingen om samen de rozenkrans te bidden. Het hield hen bij elkaar en bij God.

Als we in onze tijd massaal op de knieën zouden gaan om te bidden om de komst van de heilige Geest over onze gewonde wereld; we zouden Gods wonderen zien.

Of laat u inspireren door de ervaring van de ‘goede moordenaar’ aan het kruis. Hij hing naast Jezus, en in het Licht dat van zijn goddelijke Persoon uitging, zag hij zichzelf, al het kwaad, de wreedheid en zelfzucht van zijn leven. Maar hij kon het aan zichzelf zo te zien, zonder het goed te praten of anderen de schuld te geven. Hij zei alleen maar: ‘Heer, denk aan mij, wanneer Gij in Uw Rijk gekomen zijt’. Een zucht uit een verpletterd hart, een kort gebed waarin al zijn oprecht berouw is vervat. Meteen mocht hij horen: ‘Vandaag nog zul je met Mij zijn in het paradijs’.

Naar die toekomst zijn ook wij onderweg. De boodschap van vandaag is: benut je tijd en je talenten om goed te doen. Gebruik de gaven die God je gegeven heeft. Wat je krampachtig voor jezelf houdt, zal als zand door je vingers wegglippen. Wat je uitdeelt, zal als een boemerang naar jezelf terugkeren en bouwt je leven op. Geld en goed, tijd en energie, ja zelfs een vriendelijk woord… niets gaat verloren. Het wordt door God opgevangen en je weer in de schoot geworpen, honderdvoudig in dit leven en later het eeuwig leven.

En vergeet ook niet de middelen te benutten, die Jezus ons heeft nagelaten in zijn Woord (de H. Schrift) en zijn Sacramenten. Ze zijn bedoeld om je te helpen als mens te groeien, om je hart steeds weer te zuiveren in de biecht en je ziel te sterken met zijn Lichaam en Bloed.

De belofte voor ieder die Zijn weg wil gaan, zijn duizelingwekkend: leven na de dood, opstanding met ziel en lichaam, en een geluk dat al je stoutste verwachtingen overtreft.

Mgr. J. Punt, https://bid24uur.wordpress.com/2014/11/19/benut-je-tijd-en-je-talenten-om-goed-te-doen-christus-koning

24 november 2017

Bijna 50.000 bezoekjes in 5 jaar tijd

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

capilla-del-centro-internacional-de-belgica

28 november 2012 – 24 november 2017:

bijna 50.000 bezoekers in 5 jaar tijd…

View original post

%d bloggers liken dit: