19 mei 2017

Busted! MH-17 Was in Fact the ‘Lost’ Flight MH-370 – Updates

Clarifications, after new information emerged. 

Alternative media websites and myself have suggested that the plane wreckage presented to us as MH-17, actually belongs to the ‘lost’ flight MH-370. In this article I will bring new evidence to support this theory.

Clarification and updates:

1. A missing window on the wreckage, which appeared in some pictures over the internet.

– Malaysia Airlines renovated their jets a couple of years ago, modifying the interior and blocking the window in question. The presented pictures of MH17 with a window next to the door and below the flag is, apparently, an older image of the jet.

Unfortunately for the secret agencies involved in this false flag, the internet buzz created around this information made them panic and the official REUTERS images showing that piece of the wreckage have been Photoshopped.


01. Image source: AFP; | 02. Image source: Official © REUTERS/ Maxim Zmeyev

Miraculously, a window appeared in at least two of their pictures, where previously there was noneexample one / example two.

The pictures belong to Reuters, there’s no question about it (one of them is hosted on Reuters’ website, while the second one is hosted on one of the most respected media websites in Russia and in the world — the 26th most read website in Russia and 505th most read in the world).

Expect broken links and missing pictures soon, but remember what you saw!

Why would they counterfeit evidence if they have nothing to hide? Because they are guilty of this false flag, and by trying to cover their presumed mistake, they have in fact proven their guilt.

This is a huge smoking gun!

2. The flag does not properly align to the window, as compared to recent pictures of the original MH17 (no new information here).

3. Rebel leader describes the MH17 victims: rotten corpses, drained of blood (no new information here). 

4. ALL the videos were created before MH17 was allegedly shot down (no new information here).

5. Flight MH17 was cancelled, according to flight radar screen (no new information here).

6. Invalid and pristine passports at the crash site.

– Some readers suggested that the invalid passports could be required as they could contain unexpired visas. This makes sense, but unfortunately none of the ones presented had any visas or stamps.

– It is still the matter of their condition, which is pristine. They all look brand new, even the clipped/perforated ones (and you will see why).

7. U.S. State Department Deputy admits: MH17 ‘evidence’ is based on YT clips & social media posts

– In a new press conference with the U.S. State Department Deputy Spokesperson, Marie Harf, AP reporter Matt Lee points out the lack of evidence for her claims:

“Marie, I think that it would be best for all concerned here, if when you make an allegation like that you’re able to back it up with more than just ‘Because I say so’.”

Thank you, Mr. Lee, that’s common sense and sanity speaking. There’s too much at stake to simply take your word for it! Period.

8. Award-winning reporter blows whistle: U.S. satellite images show Ukrainian troops shooting down the plane that was presented to us as MH17 (no new information here).

9. Additionally, before proceeding to the key point, there are multiple other questions that I haven’t properly analyzed, because I was interested in the key pieces of information exposing the false flag. You can read more here.

CLICK HERE for my complete analysis. Please read it before proceeding.
 

 

16 mei 2017

IT’S ALL ABOUT THE REAL PRESENCE – And the heresy that seeks to destroy it

2012-2019: Werk voor de glorie en de eer van Jezus Christus

TRANSCRIPT

Last Wednesday night, we held our monthly Resistance webinar. where we talked about the specific thing that is being resisted. Here it is in a nutshell.

The Church Militant Resistance is aimed at derailing the protestantization in the Church that denies, in practice or reality, the Real Presence of Christ in the Blessed Sacrament. This is the heart of everything going on in the Church right now — all the battles over Amoris Laetitia, abuse-riddled liturgies, bad catechetical programs, horrible evangelization approaches like Alpha, everything.

The Eucharist is the source and summit of the Catholic faith.

Everything begins with and flows back to the truth of the Real Presence, and what Catholics, leaders and laity alike, have to come to terms with, do a reality check on, are two important facts (and they are facts).

First, the vast majority of the Catholic laity do not believe in the…

View original post 367 woorden meer

16 mei 2017

Mennen: ‘De kardinaal en de moraal’

14 mei 2017.

De kardinaal en de moraal

Kardinaal Eijk heeft in een interview gepleit voor een encycliek of een ander kerkelijk document over de genderproblematiek. De kardinaal heeft inderdaad gelijk dat het de hoogste tijd is dat de Kerk haar morele gewicht in de waagschaal van de wereld legt om een stevig tegenwicht te bieden tegen de duivelse genderideologie die heel de menselijke waardigheid en ieder moreel fundament in de schepping ondergraaft. Dat hij daarvoor een beroep doet op de huidige paus lijkt mij echter een daad van vermetel vertrouwen. Nog sterker: het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft. De raadgevers en “deskundigen” waarmee hij zich omringt, lijken mij niet de mensen die de traditionele katholieke moraal duidelijk en helder voor het voetlicht kunnen en willen brengen.

Ik denk dat we meer onze hoop moeten stellen op moedige bisschoppen – en als het kan kardinalen – die deskundig en zonder menselijk opzicht de waarheid verkondigen. Kardinaal Eijk is zelf een deskundige op het gebied van de katholieke moraal. Ik zou hem willen oproepen een leesbaar en duidelijk stuk te schrijven (een aartsbisschoppelijke encycliek) over de katholieke moraal waarin alle actuele thema’s aan de orde komen, zodat katholieken en niet-katholieken weten hoe de Kerk over morele vraagstukken denkt en waarom. Hij kan dit aan zijn collega bisschoppen voorleggen met de vraag of ook zij hieronder hun handtekening willen zetten. Doen ze dat niet of niet allemaal, het zij zo. Er zullen er zeker zijn die bang zijn voor de reacties in de media en het stuk daarom, zoals gebruikelijk, wel katholiek maar niet “opportuun” of “prudent” vinden. Eminentie, laat u daardoor niet afschrikken. Denk liever aan het heil van de zielen die van hun bisschoppen al heel lang geen duidelijk geluid op moreel gebied meer gehoord hebben en daarom leven en handelen zoals de heidenen. Stel de mensen voor de keuze. Benoem wat katholiek is en wat niet-katholiek. En leg uit waarom God een bepaalde levenswijze vraagt.

De libertijnse propaganda is zo massaal en massief dat bijna niemand eraan ontsnapt. Het is het enige geluid dat je hoort en mensen raken eraan gewend en gaan het gewoon vinden. Ik noem een paar terreinen.

Het samenleven zonder huwelijk is algemeen aanvaard. Ik kan me niet herinneren dat er de laatste decennia nog een bisschop is geweest die een dergelijke situatie als zondig, laat staan doodzondig, heeft betiteld. Geen bisschop die een vastenbrief aan deze kwestie heeft gewijd. Gelovigen die in een dergelijke situatie leven, gaan zonder gewetensbezwaren te communie, als het zo uitkomt en zijn niet bang voor hun eeuwige bestemming.

Reageerbuisbevruchting is ook voor leden van de Kerk de gewoonste zaak van de wereld. Niemand denkt erover na of het moreel verantwoord is. Het standpunt van de Kerk is via prediking of catechese, via bisschoppelijke brieven nooit onder de aandacht van de gelovigen gebracht. Veel mensen hebben überhaupt niet het idee dat dit zondig is. Wie zou het hun verteld hebben?

Euthanasie raakt steeds meer algemeen aanvaard. Misschien heeft men vaag nog het idee dat de Kerk ertegen is. Van tijd tot tijd halen bepaalde gevallen de krant, maar die priesters worden vaak als conservatief weggezet. Er zijn bisschoppen die hier ook de van-geval-tot-geval-prudentie tot norm hebben verheven. Zo is het voor velen ook niet duidelijk waarom het niet zou mogen.

Alles wat met homoseksualiteit en genderideologie te maken heeft, ligt uiterst gevoelig. Zet je daar in moreel opzicht vraagtekens bij, dan word je over het algemeen bijzonder agressief benaderd: dan ben je homofoob, homohater of fascist. Er is geen enkele rationele benadering. Uitwisseling van argumenten is nauwelijks mogelijk. In het buitenland zijn er verschillende bisschoppen aangeklaagd omdat zij de leer van de Kerk verkondigden. Dat bleef vooralsnog zonder gevolg maar hoe lang nog, is maar de vraag.

Kritiek op homohuwelijk of gender heeft net als bij kritiek op de islam voor individuele personen nare gevolgen: uit angst voor represailles zwijgen de meesten en wat nog erger is praten sommige bisschoppen de wereld en de duivel maar min of meer begrijpend naar de mond. Niks nieuws onder de zon. Martelaren zijn in de kerkgeschiedenis, ook onder bisschoppen, een kleine minderheid.
Maar die minderheid is de redding van de Kerk.
Daarom, eminentie, wacht niet op de paus, neem uw verantwoordelijkheid.
De Nederlandse Kerk wacht op U.

C. Mennen pr, www.mennenpr.nl


 

12 mei 2017

Pastoor Mennen: ‘Apokalyptisch’

“Zelfs op de heilige plaats, waar de zetel van de heilige Petrus en de troon der waarheid tot verlichting van de wereld, opgericht werd, hebben ze hun troon van de huiveringwekkende misdaad opgesteld, met de boosaardige opzet om de herders te slaan, opdat de schapen in alle richtingen uiteen gaan.” Aldus een gedeelte uit het gebed van paus Leo XIII tot de heilige aartsengel Michaël waaraan prof. Claudio Pierantoni, hoogleraar patristiek en middeleeuwse filosofie van de Universiteit van Chili, refereert in een interview met LifeSite News.

Prof. Pierantoni was een van de sprekers op een symposium over Amoris Laetitia dat onlangs in een hotel van vlak bij het Vaticaan gehouden werd en waar leken-wetenschappers van over heel de wereld gesproken hebben. Op de vraag of zoiets als Amoris Laetitia al ooit in de geschiedenis is voorgekomen, antwoordde hij negatief. De paar voorbeelden van pausen zoals Honorius en Liberius die van het geloof afwijkende meningen hebben verkondigd, deden dat in een tijd dat het dogma nog niet precies geformuleerd was en men nog zocht naar de juiste formuleringen. Een stuk van het leergezag zoals Amoris Laetitia dat rechtstreeks ingaat tegen de vaststaande en door vele pausen verkondigde leer over de onverbreekbaarheid van het huwelijk, de natuurwet, de rol van het geweten en de in zich zondige daad, is in de Kerk nog nooit vertoond.

Pierantoni noemde het “bijna apocalyptisch” en verwees daarom naar het gebed van paus Leo die ziet dat de duivel zijn misdadige troon bij de heilige Stoel van Petrus heeft opgericht om de herders te slaan en de schapen in alle richtingen uiteen te drijven.

Pierantoni is ervan overtuigd dat men Amoris Laetitia niet kan uitleggen in overeenstemming met de overgeleverde leer van de Kerk. En het is niet correct bisschoppen die de Communie van gescheiden hertrouwden in hun diocees toestaan, ervan te beschuldigen dat zij de bedoeling van de paus verkeerd interpreteren. Zij hebben juist heel goed begrepen wat de paus bedoelt.
Trouwens deze bevestigt in zijn uitlatingen ook deze opvatting. Wat de paus wil staat weliswaar impliciet maar wel heel duidelijk in de tekst van Amoris Laetitia. Een correctie op het schrijven van de paus is daarom noodzakelijk en die zal volgens Pierantoni ook zeker komen, is het niet onder dit dan onder een volgend pontificaat.

Het is duidelijk dat de verwarring rond dit punt maar ook rond vele andere morele standpunten van de Kerk steeds groter wordt. Immers als men tornt aan de natuurwet, aan de traditionele functie van het geweten en min of meer vervalt in een goede-bedoelingen-moraal of in een institutioneel pastoraal begrip voor de menselijke zwakheid, heeft dat op praktisch alle terreinen van de moraal gevolgen. De vele terloopse uitlatingen van de paus geven hier aanleiding toe.
Ik wijs ook nog op het veelvuldig afserveren van zijn tegenstanders door hen te beschuldigen wetgeleerden en Farizeeën te zijn. Het lijdt geen twijfel dat je met dergelijke uitdrukkingen goed scoort in de media en dat je met dergelijke kwalificaties je tegenstanders wegzet in de meest duistere hoek van de Kerk. Immers Jezus heeft in zijn optreden ongemeen fel geageerd tegen de wetgeleerden en de Farizeeën van zijn tijd.

De paus lijkt dus aan de kant van Jezus te staan maar de kardinalen die tijdens de synode een brief naar de paus schreven om helderheid, de drie kardinalen die vragen om helderheid omtrent de dubia worden veroordeeld als wetgeleerden en Farizeeën. De paus vergeet hierbij te zeggen dat Jezus zich richt tegen ritueel legalisme dat de moraal dreigt te overvleugelen. Jezus komt juist op voor de moraal, voor de scheppingsorde, voor de natuurwet. Die vindt Hij belangrijk. Wil je in de Hemel komen, dan moet je nauwgezet de geboden onderhouden: “Want uit het hart komen voort boze gedachten, moord, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenis en godslastering. Die dingen zijn het die de mens bezoedelen; maar met ongewassen handen eten bezoedelt de mens niet.” (Mt. 15, 19-20). In Mt. 5 noemt Jezus het huwen van een gescheiden vrouw echtbreuk. In de vraag over echtscheiding scherpt Jezus de Mozaïsche wet juist aan door te zeggen dat in het in den beginne niet zo was. Dus dat echtscheiding tegen Gods scheppingsbedoeling is. Jezus herstelt deze scheppingsbedoeling voor zijn volgelingen. Jezus is dus op moreel terrein strikter dan de wetgeleerden. Jezus is barmhartig en vergevingsgezind maar Hij is niet toegeeflijk. Dit onderscheid lijkt de paus vaak niet te maken. Voor hem staat toegeeflijkheid gelijk aan barmhartigheid, aan pastoraal handelen. Niet toegeeflijk zijn op moreel terrein lijkt bij de paus vaak gelijk te staan met onbarmhartig zijn, onpastoraal handelen en wettisch zijn.

Door deze houding opent hij in de Kerk de poort voor tweedracht, voor nivellering van de hoge morele eisen van het evangelie en Pierantoni ziet daarin niet geheel onterecht iets apokalyptisch en antichristelijk.

C. Mennen pr
12 mei 2017
www.mennenpr.nl/apokalyptisch.html

8 mei 2017

Pater Daniel: ‘Dat de dreiging voor een atoomoorlog steeds groter wordt, is zeker niet uit de lucht gegrepen’

SYRIË, 5 MEI 2017

download-1Goede Vrienden,

De laatste Amerikaanse presidentverkiezingen hebben ons enkele illusies rijker gemaakt en geleerd dat we niet te veel moeten rekenen op mensen. Nu is er de koorts van de Franse presidentsverkiezingen van volgende zondag. Ook daar lijkt het weer een hevige strijd te zijn tussen de hogere klasse, de gevestigde macht, de elite, vechtjassen, bankdirecteurs en wapenbazen enerzijds en zij die de lagere stand willen vertegenwoordigen en een betere levensstandaard voor de gewone mensen willen bevorderen. Als de strijd nu zo hevig is, dan zal die strijd ook na de verkiezingen doorgaan, afgezien van wie er gekozen is. Zo zagen we het in de VS gebeuren, zo zal het in Frankrijk gaan. Het geweld gaat gewoon door.

Ondertussen hebben de Russen ongeveer de helft van hun vliegtuigen uit Syrië teruggetrokken omdat een groot deel van IS al is uitgeschakeld. Met een veel kleiner aantal vliegtuigen hebben zij (wettelijk) ongeveer viermaal zo veel gepresteerd als de veel grotere internationale coalitie (onwettig) heeft gedaan. En de gesprekken in Astana 4 (3-4 mei) zijn ook weer voorbij. Rusland, Iran en Turkije zullen zich inzetten om in Syrië vier belangrijke veilige zones te maken, waar het geweld kan afnemen en de humanitaire hulp verbeteren. Dit gaat morgen in en duurt voorlopig een half jaar. Het was een plan van Rusland. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres heeft het plan al verwelkomd. Nu maar hopen dat het ook nageleefd wordt.

P. Daniel

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Dagelijks wordt er gewerkt aan het nauwkeurig noteren van het materiaal dat van de drie containers gekomen is en dat de grote zaal onder de nieuwbouw helemaal vult. We hebben die containers vorige week op een avond en nacht leeggemaakt. Er moet ook een en ander versleept worden en vrachtwagens moeten geladen worden. Tevens worden er nog steeds bomen geplant op het terrein. Bovendien moet er iedere dag een vracht rotsstenen verzameld worden. Hiermee kunnen de betonnen muren van het schapenhok (nu voor 100 schapen) mooi afgewerkt worden, zoals de andere gebouwen. Tenslotte wordt de kluis binnen en buiten ook verder afgewerkt.

De zoon van een van onze arbeiders, een christen, wil zich een week komen voorbereiden op zijn examen Engels. Hij mist niet alleen een grondige kennis van de taal maar ook enige structuur en vaste orde in zijn leven. Om beurt zal een van de fraters hem helpen. Ondertussen gaan de dagelijkse lessen Engels voor mensen uit Qâra hier ook door. Dit vraagt serieuze voorbereiding en het opzoeken van geschikt materiaal, maar het loont de moeite. De studenten en studentinnen zijn er ook dankbaar voor.

Het “collectief van Antiochië”

Als “gemeenschap van de eenheid van Antiochië” zijn we verrast door het plotse ontstaan in Frankrijk van een “collectief Antiochië” onder priesters en religieuzen. In Antiochië is Petrus eerst zeven jaar bisschop geweest, vooraleer hij naar Rome vertrok en vanuit Antiochië werd het christelijk geloof onder de volkeren verkondigd door Paulus. Daar was de Kerk nog één in verscheidenheid, nl. bestaande uit een “kerk van de volkeren” en een “kerk van de joden”. Daar werden de gelovigen uit de volkeren voor het eerst “christenen” genoemd.

Het Franse “collectief Antiochië” is blijkbaar uit de koorts van de presidentsverkiezingen geboren. Na de eerste stemronde hebben de Franse bisschoppen gemeend in een communiqué de gelovigen al meteen te moeten waarschuwen, alleen en uitdrukkelijk voor de kandidate van het rechtse Front National. Geen woord van kritiek op de andere kandidaat, die ultra liberaal is, pro nieuwe wereldorde, pro islam, anti familie, pro abortus, pro euthanasie en… pro-bablement nog veel meer. Vele priesters en religieuzen van alle rangen, standen en leeftijden aanvaarden dit niet. Het verschil van houding van de hogere clerus (die zo dicht mogelijk bij de openbare opinie wil blijven) en van de lagere clerus (die dichter bij het volk wil staan) is ook in Vlaanderen niet vreemd. De reactie van het collectief is rustig en vastberaden. Het laat de bisschoppen verstaan dat zij zich zo niet zullen laten mobiliseren of intimideren. “Wij kijken al lang niet meer naar tv, wij lezen jullie verklaringen niet meer…Wij waren aanwezig op de “Manif pour Tous” en de “Mars voor het leven” en jullie waren daar niet…De situatie wordt met de dag erger. Wij delen in het lijden van een volk waar jullie weinig contact mee hebben…Wij zeggen in alle rust dat wij zullen stemmen voor Mevr. Le Pen”. Toch is er ook nog een bisschop die op zijn wijze protesteert tegen het communiqué van de Franse bisschoppen, nl. de charismatische Dominique Rey, bisschop van Fréjus-Toulon, waarmee we jaren geleden mochten kennismaken. Hij roept de gelovigen op om gewetensvol te stemmen voor degene die eerbied opbrengt voor het leven, het gezin, de godsdienstvrijheid, de vrede in de wereld en de zorg voor de armen. Het is ook deze bisschop die een bijzondere band heeft met ons bisdom hier. Al willen we onze hoop niet meer stellen op politici, we wensen het Franse collectief Antiochië alle succes toe.

Ten hemel schreiend onrecht

Vier dorpen zijn omsingeld. In het noorden, in de provincie Idlib houden rebellen van Jaych Al Cham (“het leger van Damascus”!?) de sjiitische burgers van Kafraya en Foya sinds 29 maart 2015 in hun greep. Ze worden dagelijks bestookt met raketten. Huizen, scholen, ziekenhuizen worden gebombardeerd, water en elektriciteit afgesloten, toevoer van voedsel en medicamenten wordt verhinderd en scherpschutters doden het vee. Voor het wahabisme van Saoedi-Arabië is het feit dat de burgers sjiieten zijn een grote misdaad.

In het zuiden, aan de Libanese grens heeft het Syrische leger in Madaya en Zabadani sinds 4 juli 2015 rebellen omsingeld nadat dezen een aanval gelanceerde hadden in Qalamoun. De behandeling van de rebellen door het Syrische leger is evenwel geheel anders. Ook de uitwisseling van groepen is geheel verschillend verlopen. De rebellen in het noorden en het leger in het zuiden zouden aan beide zijden de veiligheid van hen die vrij gelaten worden verzekeren, zo was overeengekomen. Het Syrische leger is zijn verplichting nagekomen en heeft gezorgd dat de groepen rebellen met hun familie en wapens veilig konden vertrekken.

En hoe worden de geëvacueerden in het noorden door de rebellen behandeld? Met bussen worden ze weggebracht richting Aleppo. In El-Rachidine, nog rebellengebied, wordt halt gehouden. Daar komen rebellen toe die de kinderen met snoepgoed lokken. Ondertussen komt daar een auto met explosieven voorbij en doodt 126 mensen, waarvan, 68 kinderen (Antoine Charpentier, 2 mei 2017: (http://www.mondialisation.ca/syrie-foua-et-kefraya-timidite-de-la-communaute-internationale/5588244).

Dit verhaal zoals het gebeurde, komt niet in de media, van een onpartijdig internationaal onderzoek is geen sprake en nog minder van een speciale zitting van de VN Veiligheidsraad. Rebellen, “Syrische opposanten”, terroristen hebben geen enkele bedoeling om mee te werken aan vrede in het land en de bemiddeling van de “internationale gemeenschap” heeft alle geloofwaardigheid verloren. Leugen en geweld krijgen vrij spel. Op de laatste conferentie in Astana, die gisteren eindigde, heeft Rusland duidelijk gemaakt dat het harde bewijzen heeft die aantonen dat de chemische aanval in Khan Sheikhoun (4 april 2017) een provocatie was. Rusland zal blijven ijveren om de waarheid in de openbare opinie te brengen (https://sputniknews.com/middleeast/201705051053298592-russia-syria-attack/).

Naar een atoomoorlog?

Niemand kan zich de gevolgen voorstellen van een atoomoorlog tussen de VS en Rusland. Sommige deskundigen waarschuwen ons voor de catastrofale gevolgen van zulk een oorlog. Steven Star is de voornaamste wetenschapper van de “dokters voor sociale verantwoordelijkheid”, verbonden met de stichting “voor de vrede in het atoomtijdperk”. Hierover schreef hij meerdere studies. Greg Mello is algemeen directeur van de studiegroep Los Alamos die de gevaren van een atoomoorlog bestudeert en sinds 1989 ijvert voor ontwapening. In een interview met hen vinden we enkele van hun overtuigingen (http://www.mondialisation.ca/des-experts-du-nucleaire-abordent-les-dangers-dune-guerre-entre-les-etats-unis-et-la-russie/5587534).

In een atoomoorlog tussen de VS en Rusland zou in het eerste uur 30% van de bevolking omkomen, in de weken daarna meer dan 50% en uiteindelijk heel de bevolking. Op een oppervlakte van tienduizenden km zouden alle elektronische apparaten aangetast worden. De meteorologische veranderingen zouden een soort ijstijdperk veroorzaken voor een tiental jaren. De voorraad van zeer hoge concentraties van radioactiviteit in de kerncentralen kan smelten en in brand schieten. Kortom de gevolgen voor het leven van de mensheid en van onze aarde staat op het spel en de ellende zal onvoorstelbaar zijn. Met een zeker cynisme zou men kunnen zeggen: zalig degenen die eerst omkomen.

Dat de dreiging voor een atoomoorlog steeds groter wordt, is zeker niet uit de lucht gegrepen. Vooreerst is het aantal beschikbare kernwapens waanzinnig hoog en de wapenindustrie slaagt er in een steeds groter aantal en meer vernietigender wapens voor te stellen en op te dringen. Het arsenaal moet zogenaamd steeds vernieuwd worden. Als ze niet gebruikt worden is het een duizelingwekkend bedrag dat is weggegooid en dat veel beter voor de verbetering van de levensstandaard van mensen zou gebruikt kunnen worden. Worden die wapens wel gebruikt dan zaaien ze op onvoorstelbare wijze dood en vernieling. Het is dus dubbele waanzin. Vervolgens is er de voortdurende provocatie van de VS, NAVO tegenover Rusland. Zij zijn zo naïef van te denken dat ze aan Rusland hun wil kunnen opleggen als ze eens hun spierballen laten rollen. Rusland heeft overigens een goede relatie met Iran en China en zal voor de dwaze westerse provocatie niet wijken. Tenslotte heeft D. Trump met zijn roekeloze en geheel onverantwoorde raketaanval van begin vorige maand in Syrië voor Rusland een rode lijn overschreden. De communicatie VS – Rusland, bedoeld om onderlinge conflicten te vermijden, heeft Rusland opgezegd als reactie op de dwaze aanval van D. Trump. Dit maakt de dreiging van een conflict, ook met kernwapens, alleen maar groter. En de nieuwste provocatie: de VS luchtmacht heeft F 35, vijfde generatie gevechtsvliegtuigen, op 25 april 2017 geïnstalleerd in Estonia, op 200 km van de Russische grens en 300 km van St Petersburg. Op 28 april werden ze geïnstalleerd in Bulgarije. De F 35 kunnen met atoomwapens uitgerust worden en zijn bedoeld voor de nieuwe atoombom B 61-12. Dit alles om “de veiligheid te verzekeren in de regio en in de wereld” tegen de zogenaamde “Russische agressie” (Manlio Dinucci, 4 mei 2017; https://ilmanifesto.it/cacciabombardieri-usa-f-35-schierati-in-estonia-e-bulgaria/). Moet Rusland zijn wapens nu in Cuba plaatsen opdat de Amerikanen en de NAVO hun atoomwapens eens kunnen testen?

Heil en bescherming moeten we niet verwachten van deskundigen of geleerden als zodanig. De mensheid heeft in gans haar geschiedenis nooit zoveel geleerden gehad als nu, en wel op alle terreinen. De technische en wetenschappelijke middelen om de mensheid vooruit te helpen lijken onbeperkt. En wat doen geleerden? Zij lossen problemen op. Zo zou je dan verwachten dat onderhand alle problemen van de baan zijn. Toch is niets minder waar. Immers, deskundigheid en geleerdheid vallen niet samen met wijsheid. Kennis, weetjes en vaardigheden kunnen eindeloos opgestapeld worden. Die kun je ook in een computer stoppen of in een robot. Wijsheid is iets anders en gaat uit van mensen die rustig het geheel hebben overzien, in geweten een evenwichtig oordeel vellen en er naar handelen.

Ziehier hoe Greg Mello uiteindelijk de toestand beoordeelt: “Ik zou zeggen dat de inspanningen om de ongelijkheden in de wereld te verminderen het hart vormen van een dreigende atoomoorlog. We moeten ons ontdoen van het militaire, industriële en financiële complex. Indien zoveel macht in zo weinig handen is en er zulke grote ongelijkheid blijft, dan zijn de mensen van de macht verblind door hun positie. Ze hebben dan geen contact met de problemen van de maatschappij. Deze ongelijkheden – economisch en vooral politiek – leiden naar een bepaalde politieke dwaasheid. Dat kan onze verwoesting veroorzaken. De onwetende massa vormt niet het probleem. Het is de onwetendheid en de arrogantie van de mensen aan de top. Daar is altijd het probleem.”

Mededelingen

Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie.

Dat is de titel van het boek, dat we met enkele deskundigen schreven en dat nu in de winkels ligt. We beschouwen het als een bijdrage aan een Cultuur van het Leven. We zullen hierover spreken (na enige informatie over de situatie in Syrië gegeven te hebben) op volgende plaatsen en tijden:

Op woensdag 17 mei om 19.30 u in “Onze Ark”, St. Michielslaan 35, 8200 St. Michiels Brugge http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/Voorstelling%20boek%20pater%20Daniel.pdf

Op donderdag 18 mei om 19.30 u in het Cultureel Centrum De Valkaart, Aalbrecht Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp,

Op dinsdag 13 juni om 20.00 u in de universiteit van Tilburg, Professor Cobbenhagenlaan 19

De officiële boekvoorstelling heeft plaats in de Rafaëlzaal van het gasthof van de Abdij van Postel (Abdijlaan 16, 2400 Mol) op vrijdag 2 juni om 19.30 u

INHOUDSOPGAVE

voorwoord: kardinaal Willem J. Eijk
voorwoord: aartsbisschop-emeritus André Léonard
voorwoord: dr. Louis Van Hecken
verantwoording
inleiding

hoofdstuk i: Het tijdperk van de anticonceptieve revolutie blz.23
1. Revolte tegen de kapitalistische maatschappij: mei 1968
2. Revolte tegen de menselijke vruchtbaarheid
3. Revolte tegen het kerkelijk leergezag
4. Revolte tegen ieder verbod: het is verboden te verbieden!
5. Revolte tegen de waarheid: de massamediamanipulatie
6. Revolte tegen harmonie en schoonheid
7. Revolte tegen de menselijke waardigheid

hoofdstuk ii: De mythe van de veilige anticonceptie blz. 65
1. Achtergronden
2. Een wereldschokkende ontdekking: ‘de pil’
3. Wat niemand wil(de) weten
4. Reactie van anarchisten en feministen
5. Een professionele afbraak en deskundige remedies
6. Het leven als bouwstof: het pure materialisme van de vrijmetselarij
7. Het Beest en het Lam: een meditatie vanuit de Apocalyps

hoofdstuk iii: Van integraal personalisme naar verantwoord ouderschap
blz. 131
1. De langzame groei van een vaste overtuiging
2. De huwelijksleer van het Tweede Vaticaans Concilie
3. Humanae Vitae: een Hooglied zonder stoorzender
4. Verdieping: gezinssynode (1980) en apostolische aansporing (1981)
5. Bevestiging in latere kerkelijke documenten
6. Bevestiging vanuit de profane wetenschappen en Sensiplan®
7. Een geheel nieuw perspectief: ‘theologie van het lichaam’

hoofdstuk iv: Van misvormd personalisme naar onverantwoord ouderschap
blz. 211
1. Theologische acrobatie
2. Het zogenaamde meerderheidsrapport
3. Het Memorandum van Krakau
4. De zogenaamde Anglicaanse verruiming
5. Invloedrijke gebeurtenissen en personen
6. De gewone pastoraal
7. Theologen en kerkleiders: ook kinderen van hun tijd

hoofdstuk v: De voornaamste teksten uit de kerkelijke documenten blz. 273
1. Pius xi, Pius xii en Johannes xxiii
2. Uit de pastorale constitutie Gaudium et spes van Vaticanum ii
3. Uit de encycliek Populorum progressio, Paulus vi
4. De encycliek Humanae Vitae, Paulus vi, 25 juli 1968
5. Uit de apostolische aansporing Familiaris consortio, Johannes Paulus ii
6. Uit de encycliek Veritatis splendor, Johannes Paulus ii
7. De synodes van 2014-2015 en de apostolische exhortatio Amoris laetitia, Paus Franciscus

hoofdstuk vi: Getuigenissen blz. 315
1. Twee hartverscheurende brieven van Paulus vi aan kard. L.J. Suenens
2. Ervaringen van een geneesheer-specialist
3. Ervaringen van een gynaecoloog
4. Ervaringen van een moeder
5. Brief van een christelijk echtpaar aan hun kinderen
6. Een jonge onderzoeker over het embryodebat
7. Pleidooi voor het leven

hoofdstuk vii: Nieuwe perspectieven voor een nieuw tijdperk blz.343
1. Erkennen dat we ons vergist hebben
2. De theologie van het lichaam uitdiepen en beleven
3. De natuurlijke methoden van gezinsplanning en Sensiplan® van de daken verkondigen
4. Evolutie van de kerkelijke leer in verband met anticonceptie?
5. Het gezin, de thuisbasis van de tegendruk
6. Voor vrijmoediger en strijdvaardiger gelovigen
7. Anticonceptie ontmaskerd: naar een cultuur die open staat voor het leven
samenvatting
nawoord
bibliografie blz. 372
illustraties

Pater Daniel

Bron: per E-mail ontvangen

8 mei 2017

Edith Schippers wil nu ook uw DNA profiel ✅

Renés Wereld

Afbeeldingsresultaat voor edith schippersDemissionair minister Edith Schippers (u weet wel dat lieve vrouwtje van die kabinetsformatie) wil niet alleen dat mensen een pijnlijke dood ondergaan door zonder narcose de organen uit nog levende lichamen te halen en mogelijk de orgaanhandel duwtje in de rug geven; zij wil niet alleen mensen sociaal psychologisch onder druk zetten om hun kinderen vol te spuiten met virussen verpakt in het autisme veroorzakende kwik; ze wil niet alleen dat minderjarigen en wilsonbekwamen voor medische proeven kunnen worden gebruikt; ook wil ze niet alleen mensen die verward zijn geraakt door al die wetten en regels in dit land preventief ter observatie opsluiten en volproppen met medicatie en ook wil ze niet alleen dat de AOW pot van de staat lekker vol blijft door ouderen depressief achter de geraniums te zetten, zodat ze de zelfmoordpil zullen gaan slikken; ze wil nu ook uw DNA profiel. Wat is het…

View original post 766 woorden meer

%d bloggers liken dit: