16 januari 2018

Verband tussen de geest van armoede en het aantal roepingen voor het priesterschap en religieus leven?

Optimist tot in de kist

In het Australische maandblad AD 2000 (september ‘99) troffen we een lezenswaardig artikel aan, getiteld: ‘A spirit of poverty and the level of vacations: how they connect’: is er een verband tussen de geest van armoede en het aantal roepingen voor het priesterschap en religieus leven?

Father Fabian Duggan, de auteur van het artikel, vraagt al direct: Wat is de voornaamste oorzaak van de desastreuze vermindering van het aantal roepingen voor priesterschap en God-gewijd leven gedurende ongeveer de laatste 25 jaar in Australië? En wij voegen er direct aan toe: èn in Nederland, èn in heel het Westen…

Er zijn altijd verschillende redenen aan te wijzen voor zo’n catastrofe, maar er is meestal één hoofdoorzaak, die soms jarenlang niet onderkend wordt. Die situatie heeft zich voorgedaan in bijna alle gevallen waarin wij met pijn in het hart moesten vaststellen dat sommige kloosters, abdijen en religieuze huizen opgeheven zijn. Verschillende orden…

View original post 914 woorden meer

15 januari 2018

Video: Evolutie of Schepping, Kaïn is de sleutel

Video: Evolutie of Schepping? Kaïn is de sleutel om het mysterie te begrijpen… De Video is Engels ondertiteld.

Pastoor Guido Bortoluzzi werd geboren in 1907 en overleed in 1991 in de provincie Belluno (Italië). Tussen 1968 en 1974 ontving hij van Christus acht openbaringen (onthullingen) die de oorsprong van de aarde en van de mens betroffen. God koos deze pastoor uit als getuige van Gods werk bij de schepping van de mens; en de herschepping na de egoïstische daad van Adam. Hier een synthese.

Bortoluzzi: Bijbelse Ontstaansgeschiedenis

THE BIBLICAL GENESIS
EVOLUTION OR CREATION, CAIN IS A CLUE TO MYSTERY
Fr. Guido Bortoluzzi was born in 1907 and died in 1991 in the province of Belluno (N.E. Italy). Between 1968 and 1974 he received from the Lord eight revelations which concerned the origins of the Earth and of Man. He was a man without malice, and because of this it was granted him to see episodes that would normally make one feel awkward, if not embarrassed, but thanks to Fr. Guido’s candour, they are related without trace of morbidity. This inner attitude of Fr. Guido permitted the Lord to deal with difficult subjects frankly and without circumlocutions.
As is the way with the Lord, He chose as His witness a candid, unprejudiced soul, whose heart trusted in God’s Love.
The contrast between the simplicity of the ‘means’ and the greatness of the message makes it evident that the…

View original post 61 woorden meer

14 januari 2018

Sluipende secularisatie als pastoraal vermomd – www.mennenpr.nl


SLUIPENDE SECULARISATIE ALS PASTORAAL VERMOMD – www.mennenpr.nl

pastoor20meHet is weer enkele jaren geleden dat ik tijdelijk in een parochie administrator was. Daar trof ik het volgende aan. Op een bepaalde zondagmorgen was in de parochie op het kerkplein een dorpsmarkt waarbij velen van het dorp betrokken waren. De vroegere pastoor had het verstandig gevonden de heilige Mis op die dag ten gerieve van de markt geen doorgang te laten vinden. Ik was en ben daar nog tamelijk verbijsterd over. De kerk die het hoogste en belangrijkste waar zij voor staat aan de kant schuift voor zoiets triviaals als een markt. Dat lijkt me Umwertung aller Werte, secularisatie in optima forma door de Kerk zelf.

Het is eveneens al weer enige tijd geleden dat een pastoor van een naburige kerk tegen mij zei: “Op tweede Kerstdag, tweede Paasdag en tweede Pinksterdag hebben wij al jaren geen Mis meer. De mensen komen toch niet.” Daarop heb ik mijn verbazing uitgesproken over het feit dat in parochies toch zo heel verschillende mensen kunnen wonen! Immers in mijn parochie was de Mis op tweede Kerstdag en tweede Paasdag even goed bezocht als de normale zondagse Mis. Tweede Pinksterdag was iets minder maar toch nog alleszins de moeite waard. Zou ook dit geval niet te maken kunnen hebben met een priester die het zelf minder belangrijk vond en daarom die Mis liet vervallen of met een algemene geest in die parochie die mensen ertoe brengt buiten de zondagen de kerk niet te bezoeken zoals dat ook bij protestanten het geval is?

Het is de moeite waard om af en toe eens websites van parochies te bezoeken. Daar kunt je best iets van leren wat betreft de “stand van de Kerk” in Nederland. Dan valt op dat er veel parochies zijn waar geen dagelijkse Mis meer is. Op maandag is Onze Lieve Heer bijna overal met vakantie. Dat zal wel samenhangen met de o zo noodzakelijke wekelijkse vrije dag van de priester. Enfin, dat moet kunnen. Maar de heilige Jozef heeft pech als zijn hoogfeest 19 maart toevallig op een dag valt die “misvrij” is. Dan wordt zijn hoogfeest dat jaar in die parochie niet gevierd. Hetzelfde geldt voor de andere hoogfeesten. Hier blijkt heel duidelijk dat bij de meeste priesters een kerkelijk hoogfeest niet als een heilig gegeven wordt gevierd, als iets wat waarde in zichzelf heeft maar alleen als een toevallig misformulier als er toevallig die dag een Mis gepland is. En voor de gelovigen is de betekenis van het feest verloren gegaan omdat ze er jaren lang niet op gewezen zijn, dat ze 8 december naar de kerk moeten komen, als ze kunnen, omdat het dan het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen is. Als dat geen secularisatie is!

Dit jaar was 24 december de vierde zondag van Advent. Dat die dag daags voor Kerstmis viel, maakte hem niet minder zondag. Een zondag, die ook daags voor Kerstmis de eerste en belangrijkste feestdag van de christenen blijft waarvoor de zondagsplicht geldt. De parochies echter waar op die zondagmorgen geen Mis was en de gelovigen hun zondagsplicht niet konden vervullen, zijn ontelbaar. Door velen wordt er louter pragmatisch naar gekeken: op Kerstavond en Kerstmorgen zijn er zoveel Missen dat de priester te veel Missen zou moeten doen. Bovendien komen die mensen niet op zondagmorgen, als ze op kerstavond gaan. Als dit laatste al waar zou zijn, is er vanuit geestelijk oogpunt geen enkele reden om het begaan van die zonde te bevorderen. De Heilige Stoel heeft ook dit jaar desgevraagd gezegd dat de Mis op de Kerstavond de verplichting van de zondag niet kan vervangen. Bovendien blijkt op de plaatsen waar wel een Mis is, het bezoek als normaal te zijn. Het andere argument is geconstrueerd. Op de meeste plaatsen zijn er op de vooravond van Kerstmis veel te veel Missen. De meeste Missen die men op Kerstavond doet kunnen absoluut niet beschouwd worden als nachtmissen, hoewel men gemeenlijk dit formulier gebruikt. Het is zijn allemaal vigiliemissen. Als men de Missen later zet, kan men zeker met minder toe en komen mensen die willen de eerste Kerstdag wel. Al die kerstavondmissen is geen objectief vereiste van liturgie en van de heiligheid van het feest. Een Mis doen op de vierde zondag van Advent is dat wel.

Na enkele jaren waarin de hoogfeesten van Maria Tenhemelopneming en Allerheiligen naar een zondag verschoven werden, hebben de Nederlandse bisschoppen in 1991 besloten deze feesten weer op de dag zelf te vieren. Zij hebben een verplichtend karakter voor wat de deelname aan de Eucharistie betreft maar niet wat betreft afzien van arbeid. Het terugplaatsen naar de dag zelf had te maken met het feit de feesten feitelijk verloren gingen, ook omdat de mensen niet meer wisten wanneer het feest nu gevierd werd. Bij Allerheiligen kwam nog dat Allerzielen dat toch daags na Allerheiligen gevierd moet worden, in veel parochies niet op de maandag na de zondagse viering van Allerheiligen, gehouden werd maar gewoon op 2 november, dat dan soms vóór Allerheiligen viel. Ik was gelukkig met deze beslissing en heb die meteen aan de gelovigen van de parochie bekend gemaakt. In de ochtend van beide feestdagen deed ik een gelezen Mis en ’s avond een zo plechtige mogelijk gezongen Mis. Dat leidde er al spoedig toe dat deze avondmis net zo goed bezocht was als de zondagse hoogmis. Je moet er als priester enige moeite voor doen maar de gelovigen komen wel. Het probleem zijn de priesters. Jaren lang was mijn parochie in de wijde omtrek de enige die de feesten op de juiste dagen vierde. In ben in deze periode nog in twee andere parochies pastoor geweest en heb op alle plaatsen de feesten naar de dag zelf verplaatst.  Ook daar werden ze na verloop van tijd druk bezocht omdat ik de gelovigen nogal nadrukkelijk uitnodigde en de vieringen met de nodige luister omgaf. Om de feitelijke praktijk in veel parochies te illustreren de volgende anekdote. Op de middag van 15 augustus ging ik naar Kevelaer en liep daar een van onze jongere priesters tegen het lijf. Hij vertelde enthousiast dat hij die morgen in de basiliek met een of andere kardinaal had geconcelebreerd. Op mij vraag of hij op deze feestdag niet in zijn parochie moest zijn, begon hij wat te stamelen. Ze hadden maar in één kerk een viering. Is iedereen dan uitgenodigd naar de hoofdkerk te komen? Nee, daar bleek ook geen Mis te zijn. Er was alleen een gelezen Mis in het bejaardenhuis.

Nu zijn de Nederlandse Bisschoppen al weer een hele tijd in discussie over het feit of toch weer niet alles naar de zondag moet. Dat zou betekenen capituleren voor de luiheid en van priesters maar wat nog erger is: de grote feesten hun objectiviteit ontnemen, de heiligheid van 15 augustus en 1 november verdwijnen in een gewone zondag en daarmee op den duur uit de beleving van de mensen.

Het toppunt van deze mentaliteit is wat mij trots een oude priester vertelde die diensten verrichtte in een bejaardenhuis. Op Paasmorgen had hij heel het Triduüm in één viering gestopt. Zo hadden de mensen toch fijn Goede Vrijdag, de Paasnacht en de Paasmorgen in één Mis kunnen vieren.

Zo wordt de kerkelijke kalender en heel de liturgie een spel voor mensen in plaats van de goddelijke werkelijkheid die het is en die wij horen te eerbiedigen in plaats van naar onze hand te zetten.

Ik hoop op de wijsheid van onze bisschoppen.

13 januari 2018


 

14 januari 2018

SCHANDE – www.mennenpr.nl

SCHANDE – www.mennenpr.nl

pastoor20meHet wordt langzamerhand steeds duidelijker dat paus Franciscus weliswaar met de mond de katholieke leer belijdt maar in de praktijk van alledag weigert er de consequenties uit te trekken. Het zal duidelijk zijn dat daarmee die belijdenis van het katholieke geloof op tamelijk losse schroeven komt te staan. Ik geef u maar een paar voorbeelden. Hij zegt vóór de onontbindbaarheid van het huwelijk te zijn maar in de praktijk laat hij in sommige gevallen overspeligen in een burgerlijk tweede huwelijk toe tot biecht en communie (vgl. Amoris Laetitia en de gevolgen ervan). Dus toch niet zo absoluut voor de onontbindbaarheid? Hij verzet zich met de mond tegen de genderideologie maar ontvangt een “omgebouwd” pas “getrouwd” transgenderstelletje een half uur in audiëntie en gaat na afloop lachend met hen op de foto. Dus toch niet zo tegen de genderideologie? Hij verzet zich tegen abortus maar hij ontmantelt de door paus Johannes Paulus II opgerichte Academie voor het Leven en benoemt onder anderen als nieuwe lid de anglicaanse dominee Nigel Biggar die zich in het verleden al voor legalisering van abortus tot in de 18de week van de zwangerschap heeft uitgesproken. Dus toch niet zo tegen abortus?

Een nieuw schandalig voorbeeld van ja zeggen en nee doen betreft mevr. Lilianne Ploumen. Deze dame is katholiek en was zelfs een hele tijd werkzaam bij de “katholieke” ontwikkelingsorganisatie Cordaid (die veel vroegere katholieke missieorganisaties en ook de Vastenactie heeft opgeslokt en aan de wereld heeft aangepast). Ze was achtereenvolgens lid van Groen Links en de PvdA. Voor deze laatste partij was zij in kabinet Rutte II minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten richtte Ploumen het steunfonds “She Decides” (Zij beslist) op. She Decides is een internationaal fonds voor veilige abortussen, seksuele voorlichting en kraamzorg in arme landen en werd gelanceerd als antwoord op de verwachte effecten van de herinvoering door Trump van een maatregel die verbiedt dat Amerikaanse overheidsgelden door organisaties worden gebruikt om wereldwijd abortussen uit te voeren. Het kabinet-Rutte II steunde “She Decides” met 10 miljoen euro. Voor haar werk voor “She decides” onving Ploumen onlangs de Aletta Jacobs prijs en de Macchiavelliprijs.

Tot mijn verbazing en ontsteltenis ontving zij nu van paus Franciscus ook nog het commandeurschap in de orde van de Heilige Gregorius, een hoge onderscheiding voor iemand die zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor geloof en/of Kerk en maatschappij. Op een youtube-fragment dat ik vond via een Amerikaanse katholieke website deed ze met de verslaggever een beetje lacherig over het feit dat deze onderscheiding had gekregen ondanks het feit dat ze voorstander is van abortus.

Zie video:

 

Volgens canon 1398 loopt iedereen die abortus bewerkt met daadwerkelijk gevolg een excommunicatie van rechtswege op. Aan deze kerkrechtelijke sanctie kan men zien hoe zwaar de Kerk tilt aan het misdrijf en de zonde van abortus. Hoewel de meeste canonisten niet zullen zeggen dat Lilianne Ploumen op grond van c. 1398 een automatische excommunicatie heeft opgelopen omdat c. 1398 gaat over het bewerken een specifieke abortus. Maar dat neemt niet weg dat de publieke zondigheid van mevr. Ploumen voor iedereen vaststaat en aan geen twijfel onderhevig kan zijn omdat zij het grote kwaad van abortus in de wereld actief bevordert.

Als de paus een publieke zondares, die op geen enkele wijze berouw toont, kerkelijk gaat onderscheiden, betekent dat in feite een pauselijke onderscheiding van een pro-abortus-activiteit.

Een enorme en ongekende schande die het huidige pontificaat eens te meer blameert!

 

12 januari 2018

Verkondig het evangelie, hoe dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook…

 

12 januari 2018

Video: De evolutietheorie kan niet bewezen worden

Afbeeldingsresultaat voor evolutietheorieEvolutie is volgens de gangbare wetenschap de manier waarop al het leven op deze aarde is ontstaan. Maar is dat wel zo?  Als je iets wetenschappelijk wilt aantonen wordt daarvoor de wetenschappelijke methode gehanteerd wat inhoudt dat iets waarneembaar, testbaar en dat de resultaten herhaalbaar zijn.

Nu daar ligt het grote probleem met de evolutie theorie, want die gaat er van uit dat een soort in een ander soort kan veranderen.  En dit is nog nooit in een waarneembare tijd aangetoond.   Het duurt miljoenen jaren en is daardoor dus nooit aantoonbaar.

We geloven dus dat de evolutie heeft plaatsgevonden, maar niemand heeft het ooit aan kunnen tonen, waarmee de Darwin evolutie een geloof is in plaats van wetenschap.

In de onderstaande video zie je dat zelfs studenten en professors niet 1 voorbeeld kunnen geven van een verandering van soort.

Toch vreemd dat een grote rondvraag op een universiteit over deze theorie geen enkel goed voorbeeld oplevert waarmee een eventuele evolutie kan worden aangetoond.

Dit geeft toch wel stof tot denken over wat ons altijd geleerd is, want het is misschien wel blind geloof in plaats van zeker weten.

Bron


 

%d bloggers liken dit: